0 Blomstrande diskussioner #2 // Flower Talk #2

orange tulips, orangea tulpaner
Vad definierar en dålig chef?
En ledare som kränker, bryter mot eller överträder företagets intressen, som underminera eller sabotera företagets mål, resurser, motivation och arbetsklimat. Man kan vara en medvetet dålig chef, då man är medveten om att ens handlande är dåligt för företaget och personalen. Att man som ledare gör det med flit, t ex skapar osämja genom mobbing, favorisering, respektlösa yttranden, slöseri med företagets resurser osv. Sedan kan man ju vara omedveten om sina fel och brister och vad de får för konsekvenser för företaget och personalen. Att man helt enkelt inte tänker på hur man agerar och uppfattas i sin ledarroll.

Förra gången berörde vi hur man som ägare/ledare av en blomsterbutik kan ta hand om sin personal. Denna gång tänkte vi spinna vidare på hur man kan som chef kan bli bättre på att ta hand om sig själv, både mentalt och kroppsligt. Och på så sätt bli en bättre ledare och kunna ta hand om sin personal och föra företaget framåt. Många gånger kan bristande ledarskap bero på att man är stressad, trött eller liknande. Här är 6 tips på hur man som chef (och så klart även anställd) kan ta hand om sig själv på jobbet:
 • Håll en rak, öppen och respektfull kommunikation. Om man taggar ner och inte är så hård och kritisk är det lättare att det blir en bra atmosfär som kan leda till en bättre diskussion, där alla kan delta. Detta förebygger att konflikter eller irritationsmoment ligger underytan och underminerar och stjäl energi. 
 • Ta till vara på feedback! Våga fråga efter feedback. Se det in som något negativ, utan positivt, som ett redskap för att du och hela företaget ska kunna bli bättre och gå framåt.
 • Ta ordentliga raster! Det är lätt att lunchen intags på stående fot eller framför datorn. Ät ordentligt, sitt ner i lugn och ro. Glöm inte mellanmål och kaffepauser. På så sätt undviker man blodsockerfall och dåligt humör, kort stubin mm. Gå även ut under rasten, få lite friskluft! Ta den tid det behövs för att ladda batterierna ordentligt, då kan man sedan göra ett bättre jobb än om man bara små laddar men samtidigt försöker jobba med maxfart.
 • Gå hem i tid! Stanna inte kvar efter stängning och jobba över! Även här är det bättre att gå hem och se istället till att ladda batterierna ordentligt till nästa dag! Acceptera att du oftast inte kommer att beta av hela att-göra-listan, för det fylls ständigt på med nya saker och så kommer det alltid att var.
 • Var inte den som både åker till partihallen i ottan ,öppnar och stänger butiken! Se över schemat, kanske ni kan turas om att gör inköp? Kan den som köper in och öppnar sluta mitt på eftermiddagen, och att den som stänger kommer in lite senare istället? 
 • Våga lita på din personal och medarbetare! Både du och dina medarbetare mår bra av det.

Vad tycker du? Har du några råd och/eller erfarenheter att delge? 
Vi vill mer än gärna att DU är med och diskuterar i kommentarsfältet! Men snälla, tänk på att hålla en vänlig och respektfull ton!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Har du något på hjärtat som du skulle vilja ta upp och diskutera? Då är du välkommen att maila oss på flowertalks.blog@gmail.com. Självklart kan du vara anonym och vi kommer inte på något sätt hänga ut någon eller någon specifik butik!

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

What defines a bad manager?
A leader who violates staff, infringes or violates the company's interests, undermine or sabotage the company's objectives, resources, motivation and work climate. You can be a consciously bad manager, then you are aware that the actions are bad for business and the staff. On purpose one  create discord through bullying, favouritism, disrespectful comments, waste of corporate resources and so on. Since one can be unaware of their mistakes and the consequences for the company and the staff. One simply don't think abefore actions and how his leadership will be perceived.

Last time we talked how the owners / managers of a flower business can take care of their staff. This time we thought we elaborate on how a manager can be better at taking care of herself, both mentally and physically. And thus become a better leader and be able to take care of her staff and bring the company forward. Many times, lack of leadership is caused by stressed, tiredness or similar. Here are six tips on how you as a manager (and of course also as an employee) can take care of yourself:
 • Keep a straight, open and respectful communication. Try not to be harsh and too critical, then it will be an easier atmosphere that may lead to better discussions in which everyone can participate. This prevents conflicts or annoyance to grow under the surface, undermine and steal energy.
 • Make the most of your feedback! Dare to ask for feedback. Don't take it too personal or something negative, but positive. Feedback is a tool for you and the whole company to improve and move forward.
 • Take proper breaks! It's easy to have lunch on the go or in front of the computer. Eat well, sit down in peace and quiet. Don't forget snacks and coffee breaks duriing the day. This way you avoid the blood sugar to fall, which often causes bad temper and no patience. Go out and get some fresh air during your breaks! Take the time needed to recharge your batteries properly. Then you can do a better job than if you only charge a little but trying to work with maximum speed.
 • Go home on time! Don't stay after closing and work late! Again, it is better to go home and charge your batteries properly for the next day! Accept that you usually will not be on top of everything. The  to-do list will constantly filled with new things.
 • Don't be the one who both go to the market early in the morning nad open and cloe the store! Review the schedule, maybe you can take turns to make purchases? Can the one who go to the market and opens go home a little earlier, and the one who close come in a little later instead?
 • Dare to trust your staff! That will do both you and your staffl good.


What do you think? Do you have any advice and / or experiences to share? We would be more than happy if YOU share and discuss in the comments! But please, remember to keep a friendly and respectful tone!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Do you have something on your mind that you would like to discuss? Then you very are welcome to email us at flowertalks.blog@gmail.com. Of course you will be anonymous and we will not in any way shame anyone or any specific shop!Emelie & SannaFoto emelie ekborg svenskablomsterbloggar.se

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Tack för din hälsning!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
,
,
Blogging tips