8 Blomstrande Diskussioner #1 // Flower Talk #1

Blommande körsbärsträd i South Kensington, London. / Sweet cherry blossom in South Kensington, London.

Att arbeta i en blomsterbutik är helt fantastiskt. Det är varierande, fysiskt, konstnärligt och mycket socialt. Rena drömmen egentligen. Så mycket blomsterglädje.
.
Men ibland är det något som gör att det inte är roligt att gå till sin arbetsplats. Det kan t ex handla om att inte känna sig uppskattad, inte sedd, mobbning, favorisering, ovilja, brist på utvecklingsmöjligheter, bristande ledarskap osv. 
e
När vi befinner oss på en liten arbetsplats, både till yta och antalet anställda, krävs det oerhört mycket av både ledare och personal för att det skall fungera på alla plan. Sprids det någon form av osämja blir det väldigt påtagligt för alla. Arbetstempot och -förmåga blir lidande. Det blir inte längre roligt att jobba.
.
De problem som vi har fått ta del av är ofta relationsrelaterade på olika sätt. Vår bransch är relativt kvinnodominerad. Det känns mindre upplyftande när någon påvisar att det är just detta det beror på. Vi vill inte tro på det! 
.
Ibland kan vi tycka oss se en viss brist på kunskap om hur man ska hantera och ta hand om personal, inom blomsterbranschen. Många köper en blomsterbutik som florist och konstnär och får anställda på köpet. Det är en mycket svår situation. Att ha personalansvar kräver i många andra fall universitetsutbildning och lång erfarenhet. I en blomsterbutik får du plötsligt ansvar att coacha, leda och styra ett gäng konstnärssjälar. Det är jättesvårt! 
.
Så här kommer 5 snabba råd till dig om är ägare/ledare i en blomsterbutik:
 • Visa uppskattning! Små ord som ”Åh, vilka fina buketter du har gjort!” kan betyda så otroligt mycket.
 • Var tydligt med din vision! Vilka är dina och butikens mål? Vilken stil ska ni hålla? Vad har ni för ekonomiska mål? Nyckeln till att nå dessa mål är din personal! Men om de inte vet om dina mål, så kan de inte hjälpa dig att uppnå dem.
 • Delegera ut uppgifter och ansvarsområden! Vem kollar mailen? Vem har hand om buden? Vem ska skylta om? Vem hämtar posten? Vem köper in? Vem tar hand om hemsidan?
 • Börja veckan med ett personalmöte. Avsätt tid innan butiken öppnar till att sitta ner alla tillsammans, gå igenom vad som händer under veckan, informera, låt dina anställda komma med förslag på hur ni tillsammans kan bli bättre, planera nästa omskyltning och bolla kreativa idéer med varandra!
 • Ge dina anställa kreativ frihet! Allt för stränga förhållnings order brukar snarare hämma skapande och generera olust. Sätt istället några få men tydliga riktlinjer för butikens stil och låt sedan dina anställda få skapa fritt inom dessa ramar!

Detta är enbart våra synpunkter och förslag. Vi menar inte att det är det enda rätta. Vad tycker du? Har du några råd och/eller erfarenheter att delge? Vi vill mer än gärna att DU är med och diskuterar i kommentarsfältet! Men snälla, tänk på att hålla en vänlig och respektfull ton!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Har du något på hjärtat som du skulle vilja ta upp och diskutera? Då är du välkommen att maila oss på flowertalks.blog@gmail.com. Självklart kan du vara anonym och vi kommer inte på något sätt hänga ut någon eller någon specifik butik!

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Working in floristry is absolutely amazing. It's diverse, artistic and very social. A dream really and so much floral joy.
.
But sometimes there's small things that makes it hard to go to work. It can for example be a matter of not feeling appreciated, not seen, bullying, favouritism, unwillingness, lack of opportunies for development, poor management, and so on.
.
When we find ourselves in a small workplace, both in the terms of area and number of employees, it requires a lot from both the managers and staff to make it work. If some kind of discord or unease spread, it becomes very obvious to everyone. The pace and the work ability will suffer. It's no longer fun or easy to work.
.
The problems that florists have shared with us, are often related to the relationship between colleagues or between staff and managers. Our industry is mostly dominated by women. Some people may say that that's the reason. We don't believe it!
.
Sometimes there's lack of knowledge about how to manage and take care of staff, in the floral industry. Most shop owners buy a flower shop or open up a flower studio as an artist and get employees includes in the purchase. It's a very difficult situation. Being responsible for staff requires in many other cases, education at university and long experience. In a flower shop/studio you get a sudden responsibility to coach, lead and manage a group of artistic souls. It's really difficult!
.
So here are 5 quick advice to managers of a flower shop/studio:
 • Show appreciation! Small words like "Oh, what a lovely bouquets you've made!" can mean so much.
 • Be clear with your vision! What are your and the shop's goals? What style do you want to keep? What are your financial goals? The key to achieving these goals is your staff! But if they don't know about your goals, they can't really help you achieve them.
 • Delegate tasks and responsibilities! Who checks the emails? Who is in charge of the deliveries? Who should boast about? Who will dress the window? Who purchases flowers and goods? Who takes care of the website?
 • Start the week with a staff meeting. Take some time before the shop opens to sit down all together, go through what happens during the week, give information, let your employees make suggestions on how everyone, together can improve, plan the next window, collaborate ideas with each other and so on.
 • Give your staff creative freedom! Too strict orders usually inhibit creativity and generate unease. Put together a few but clear guidelines about the shop´ style and then let your employees create freely within these frames!

This is only our point of view and suggestions. We don't mean that is the only right thing. What do you think? Do you have any advice and / or experiences to share? We would be more than happy if YOU share and discuss in the comments! But please, remember to keep a friendly and respectful tone!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Do you have something on your mind that you would like to discuss? Then you very are welcome to email us at flowertalks.blog@gmail.com. Of course you will be anonymous and we will not in any way shame anyone or any specific shop!


& Sanna


Foto emelie ekborg svenskablomsterbloggar.se

8 kommentarer :

 1. Hej!

  Tycker att det var väldigt bra råd ni gav!

  Brist på komunikation är livsfarligt! Man vill ju ha ett team som är glada och har fantastiskt kul på jobbet och jobbar för samma sak.

  Tror att det lönar sig att ge sina anställda mer plats och att tala om vad som är bra och vad man vill ha bättring på.

  Under min karriär har jag haft EN chef som berättade att han uppskattade min insats.... Det är inte särskilt bra på 12 år.....

  //Lisa

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är egentligen en hemsk sanning! Jag hade en gång en kollega som var väldigt bra på att ge små uppmuntrande kommentarer om att det jag gjorde var fint. Det var väldigt skönt (vi hade en chef som gjorde precis tvärt om). Jag minns en gång kom hon på morgonen, gick in i kylrummet o sa spontant "vilka fina begravningsdekorationer du gjorde igår!" Den kommentaren leve jag på en vecka tror jag!

   Radera
  2. Jag tycker att all kritik är bra, både positiv och negativ, jag vill gärna utvecklas och bli bättre hela tiden.

   Jag tror att man som anställd skall tänka på att chefen förmodligen inte skulle ha dig kvar om hen inte tyckte om vad du skapar osv och om chefen inte kan yttra ett bra ord utan bara säger negativa saker så tycker jag man skall säga till. Chefen är ju trots allt också bara en människa med brister, som också behöver bli bättre och utvecklas. Man får hjälpas åt helt enkelt.


   Jag måste träna på att bli en bättre chef för mig själv, jag ger mig själv alldelles för lite beröm! Inte alltid så lätt att vara sin egna chef!! Hur fungerar det för dig Emelie? Är du en snäll chef mot dig själv?

   Tack för en bra blogg!   Radera
  3. Jag håller med dig, Lisa, man måste även kunna ta negativ kritik. Visst ska man säga till om det är något man har synpunkter på/tycker är bra eller dåligt samtidigt som det kan bli en lite konstig situation om man mer eller mindre ska be om att få mer uppskattning eller positiv respons. Man får ju helt formulera saken lite fint som t ex att man önskar mer konkret respons. Min egna erfarenhet är väl att personer som bara ger negativ respons kanske inte alltid skulle uppfatta nyansen i en sådan formulering... Men jag tycker alltid att man ska ge det ett försök och går det inte fram första gången får man kanske försöka vara ännu rakare nästa gång.

   När man är sin egen chef är man ofta väldigt hård mot sig själv. En vän påminnde mig härom dagen om alla de olika roller som jag faktiskt har och att det ända som jag faktisk har utbildning inom är floristyrket, trots det lyckas jag rätt bra med alla de andra rollerna. Så bara det är ju en bedrift även om det inte är några "stordåd" jag har utfört. Det är ju så sant och det hade jag liksom aldrig tänkt på. Det är så lätt att man bara kör på och siktar på de stora målen och glömmer bort de små målen som man klarar.

   Radera
 2. Hej Lisa å Emelie

  Vi mår bra av ärlig uppskattning. Det visar alla undersökningar att anställda som blir bekräftade och uppskattade för sina prestationer mår bra på sin arbetsplats. Mår du bra blir din dag roligare och du gör ett ännu bättre jobb. Så enkelt egentligen.

  Jag tror en riktigt bra chef ser varje enskild anställd och har även förmågan att ta tillvara på varje individs speciella kvaliteter. Ett god ledare coachar och uppmuntrar också till utveckling. De flesta av oss har ett behov av att kära oss nytt eller stärka våra svaga sidor.

  Under hela mitt yrkesliv hittills har jag haft en kanonchef. Såg sina anställda, ställde krav, var tydlig, involverade, motiverade. Det var frihet under ansvar. Jobbade då med något helt annat än idag.

  Tack Lisa för att du delade med dig.

  Hoppas på en fin helg.

  Blomsterhälsningar till Er alla

  SvaraRadera
 3. Många bra och sanna - det kostar så lite att ge beröm och uppskattning!
  Önskar en trevlig helg!
  Kram Ingrid

  SvaraRadera
 4. Hej!

  Jag har haft turen att få jobba för chefer som har gett mig stort förtroende och har ofta fått höra hur bra man är och hur bra man har presterat. Jag tror nog ändå att jag alltid varit värst kritisk mot mig själv. Höga ambitioner, ouppnåeliga mål, förväntningar, att man tar sitt jobb och den kritik man får alldeles för personligt.

  Stressiga arbetsmiljöer där anställda känner sig otillräckliga och inte kan hålla fokus är inte bra! Det är svårt att ta sig ur en sådan ond cykel när man aldrig känner att man kommer ikapp.

  Vilken bra tråd och inlägg Emelie! :-)

  SvaraRadera
  Svar
  1. I det långa loppet är stress aldrig bra, lika så att vara för hård mot sig själv! Att inte kunna ta åt sig av den uppmuntran och beröm man får, kan vara lika förödande som att ha en chef som aldrig ser en!

   Radera

Tack för din hälsning!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
,
,
Blogging tips