3 Intervju med Erica Eriksdotter

Idag ska ni få träffa Erica Eriksdotter. Hon är svensk, men bor i USA och är konstnär. För oss berättar hon om sin specialitet - att måla brudbuketter.

Hur kom det sig att du började måla brudbuketter och blommor?
 - Jag har målat sen barnsben men det blev mest landskap och annat. Blommor kom mycket senare och inte förrän jag fick en förfrågan av en kund, och då kändes det verkligen som att det klickade till for mig. Jag kände mig verkligen hemma i att måla närbilder av blommor. Jag gillar att måla det intima, formerna och detaljerna. Jag försöker att balansera mellan att måla realistiskt med att leka lite. Jag tror att det syns i tavlorna att jag njuter av att måla blommor, och även om jag inte tror på slumpen sa kändes det som just slumpen hur det hela började.

Min första brudbukett blev beställd över drinkar på ett bröllop. Mina vänner gifte sig i Denver och brudgummen nämnde att han ville beställa en tavla av mig men visste inte riktigt ännu vilket motiv han ville ha. Jag skämtade och sa “vad sägs om att jag målar din frus brudbukett?” Så enkelt var det. Sen dess har beställningarna rullat in. Jag skickade iväg en till Nord Irland igår, en ska till Seattle om några dagar och nästa till Nya Zeeland. Just nu målar jag en som är beställd av en man i bröllopspresent till sin svenska fru, fast de bor i mina trakter. Det är verkligen jätteskoj hur bra det går med tavlorna. Nu i somras var mina brudbukettstavlor omnämnda i sommarens Martha Stewart Weddings som ett unikt och modernt satt att bevara brudbuketten på vilket definitivt var en dröm som gick i uppfyllelse för mig.

Det är roligt att tavlorna har blivit så populära som gåvor. Det är väldigt många romantiska män som beställer dem till sina fruar till bröllopsdagar och födelsedagar, föräldrar som ger dem till sina döttrar i bröllopspresent och vuxna barn som ger dem till sina föräldrar vid någon stor högtids fest som till exempel 40-års bröllopsdag eller 75-års födelsedag. Det är även många kvinnor som tar initiativet och bokar mig innan sina bröllop eller som en gåva till sig själva i efterhand.

Hur går det till om man vill ha sin brudbukett som tavla?
 - Det är ganska enkelt och börjar ofta med ett email från kunden. Själva processen är också enkel eftersom jag målar efter foton, dvs jag behöver inte själva buketten och det spelar ingen roll när bröllopet skedde eller sker. Sånt underlättar för kunden och ofta skickar de väldigt hög kvalitet på fotona vilket hjälper mig att skapa en väldigt detaljrik tavla.

Först diskuterar vi storleken på tavlan. Sen avgör buketten vilken form det blir på tavlan – rund bukett passar bäst på fyrkantig duk medan en droppformad bukett passar på en rektangulär. Bakgrundsfärgen ska både framhäva blommorna men samtidigt inte ta över. Det gäller att ha en bra balans och det är ganska läckert att använda en brollopsfärg, en favoritfärg eller nåt som passar in i färgskalan i hemmet. Jag ger gärna flera förslag på vad jag tycker skulle passa bra och ofta litar de på mig.
   Så enkelt är det att boka mig. Jag behöver alltså bara foton, veta storleken och ha hum om bakgrundsfärg och om de vill ha nåt speciellt. Sen när jag väl börjar på tavlan (jag är uppbokad i flera månader så ibland tar det ett tag mellan bokning och målningen) då skickar jag gärna bilder under processen. Jag delar även med mig mycket under skapandet på facebook, min blogg och instagram vilket folk tycker är kul. Dock håller jag mycket hemligt eftersom många ger dem i present. Vissa av mina kunder vill bli överraskade så då får de inte se något förran tavlan kommer med posten inslaget i ett fint paket.

När det gäller priset så spelar det ingen roll hur mycket detaljer buketten har eller vilken form den kommer att ha, utan det är baserat på storleken på tavlan. Att skicka tavlor till Sverige och runt om i världen är ganska lätt och billigt och har aldrig varit nåt problem.

Hur lång tid skulle du säga att det ligger bakom en tavla på en brudbukett? 
En brudbukettstavla tar ungefär 50 timmar för mig att göra och det sträcker sig över 2-3 veckor. Mina tavlor är ofta väldigt detaljerade och eftersom de ska porträttera den verkliga buketten är det viktigt for mig att verkligen lägga ner den tid det behöver. Men även den mindre detaljrika och verkligen stilrena, som vissa kunder föredrar tar nästan lika lång tid. Sen ska tavlan torka i några dagar innan den kan skickas i väg.

Din mamma är florist, tror du det har påverkat dig att måla brudbuketter?
 - Att ha skapandet redan i generna hjälper och jag har ärvt det både från min mamma och min morfar. Min mamma är väldigt kreativ och har arbetat i väldigt fina butiker i både Danmark och Norge. Idag bor hon här i USA och skapar dekorationer här. Hon är oftast den som får se mina tavlor först.

Även min morfar var väldigt kreativ och målade. När jag var barn så kände jag ingen som kunde eller tyckte om att måla så att se hans tavlor hänga på väggarna var väldigt inspirerande för mig. Det fungerade också som en morot att kunna måla lika bra som han. Att veta att han kunde måla så bra fick mig att bli mer bekväm i min egen talang för helt plötsligt förstod jag varför jag ville bli konstnär - det satt ju i generna - och lade därför mer vikt på det. Min morfar var även han väldigt duktig med blommor och planterade 800 lökar i sin stora trädgård varje år. Blommor har visst tilltalat oss alla tre generationer. De ligger mig verkligen varmt om hjärtat och det är säkert därför som jag känner mig så hemma med att måla dem.

Din stil är ju rätt modern och definierad. Hur hittade du din stil och vad som är du?
 - Jag tror min konst är en bra blandning av mig. Mina tavlor har det stilrena och det enkla som jag har med mig som svensk. Samtidigt gillar jag det mer färgrika efter att ha varit i USA i så många år. Kombinationen av det moderna, färg- och detaljrika är definitivt direkt påverkan av mina två kulturella upplevelser och jag tror stilen kom med åren när jag själv utvecklades till vuxen kvinna.

Något mer du skulle vilja tillägga eller berätta?
Jag älskar verkligen att måla. Jag hade en period då jag målade mindre och kände mig ganska vilsen. Det var åren efter min pappa gått bort. Men jag lade ingen press på det utan lät behovet av att måla komma tillbaka naturligt. Man kan inte forcera konsten när den kommer så start inifrån. Jag målar från mitt hjärta och njuter av att sätta glädjande energi i mina tavlor. Jag målar i min studio i mitt hem, ofta tillsammans med mina två katter, Lola och Rasmus. Lola ligger ofta i mitt knä när jag målar. Senast igår doppade hon halva svansen i min färgpalett! Min man hjälper mig mycket och fotograferarbland annat tavlorna eftersom tiden inte alltid räcker till for mig. Vi medverkar på många massor på USAs östkust, mina tavlor har ställts ut på Manhattan och flera hänger i ett galleri i det exklusiva Fair Haven i New Jersey. Det rullar på bra och det är väldigt kul. Självklart vill jag en dag ställa ut även i Sverige!

Jag tycker det ar roligt att florister uppskattar mina tavlor och ofta föreslår dem för sina kunder. När man jobbar med blommor vet man att de har en energi och det gör nästan ont i hjärtat när man ser ledsna och torkade blommor. Det här är ett modernt och kul sätt att bevara sin brudbukett och samtidigt få ett unikt konstverk som sen kan vandra vidare i generationerna.
Besök gärna Erica på studioeriksdotter.com
Today we are going to meet Erica Eriksdotter.  She is Swedish but live in the U.S. and she's an artist. For us, she will tell us about her specialty - painting bridal bouquets.

How did you start painting bridal bouquets and flowers?
 - I've been painting since childhood, but it was mostly landscapes. Flowers came much later, not until I received an inquiry from a client and I immediately felt that this was thing for me. I feel at home when painting close ups of flowers. I like to paint the intimate, shapes and details. I try to balance between painting realistic and play a little. I think it shows in the paintings that I enjoy painting flowers. I don't believe in chance, but it almost felt like that when I think of how it started.

My first bridal bouquet was ordered over drinks at a wedding. My friends got married in Denver and the groom mentioned that he wanted to order a painting, but didn't really know what motive he wanted. I joked and said "how about I paint your wife's bridal bouquet?" As simple as that. Since then, the orders rolled in. Yesterday I sent one to Northern Ireland, one is off to Seattle in a few days and after that one will be send New Zealand. Right now I paint one which is commissioned by a man as a wedding gift to his Swedish wife. It's reaaly working good and I'm so happy about that. My paintings were mentioned in this summer's issue of Martha Stewart Weddings as a unique and modern way to preserve your bridal bouquet. That was definitely  a dream come true for me.

It's funny that the paintings have become so popular as gifts. There are many romantic men who order them to their wives for anniversaries and birthdays, parents who give them to their daughters as a wedding gift and people who give them to their parents at some big anniversaries party, such as 40-year anniversary or 75 - year birthday. There are also many women who contact me before their wedding or order a painting as a gift to themselves afterwards.

How does it work if someone want their bridal bouquet as a painting?
 - It's pretty simple, and most of the times it begins with an email from the client. The process itself is simple because I paint from photos, so I don't need the bouquet and it doesn't matter when the wedding took place or takes place. This make it easier for the client and I often receive very high quality of the photos, which helps me to create a very detailed  painting.

First, we discuss the size of the painting. The shape of the painting depends on the bouquet. A round bouquet looks best on square canvas while a teardrop bouquet is better on a rectangular. The background colour should highlight the flowers but not dominate. You have to have a good balance and it's quite delicious to use a colour from the wedding, a favourite colour or something that suits the colour scheme of the client's home. I'm happy to provide several suggestions on what I think would look good and they use to trust me.
   So it's quite easy to comission me. I only need photos, know the size and an idea of ​​the background coloor, and if they want something special. Once I start to paint (I'm fully-booked for months, so sometimes it takes a while between booking and painting) I use to send pictures during the process. I also share a lot of the painting process on Facebook, my blog and instagram. People really like that. However, I 'm also very secret because many people give them as gifts. Some of my clients want to be so surprised and they don't get to see anything until they receive the painting wrapped up in a nice package.

When it comes to the price, it doesn't matter how detailed the paintng is or what shap. It's based on the size of the canvas. Sending paintings to Sweden and around the world is quite easy and inexpensive and it has  never been any problems.

How many hours is behind a painting of a bridal bouquet?
- A painting of a bridal bouquet takes about 50 hours and it extends over 2-3 weeks. My paintings are often very detailed, because they will portray the true bouquet is important for me to really spend the time it needs. But even the ones without lots of details and the really classy ones, ​​as some customers prefer, takes almost as long. Then the painting need to dry for a few days before it can be dispatched.

Your mother is a florist, do you think that has affected your painting of bridal bouquets?
 - Having the creatiivity in the genes helps and I inherited it from both my mother and my grandfather. My mother is very creative and she has worked in very nice stores in both Denmark and Norway. Today she lives here in the U.S. and you can find her decorations here. She is usually the one who gets to see my paintings first.

Even my grandfather was very creative and painted. When I was a child I didn't know any one who could or liked to paint, so seeing his paintings hanging on the walls was very inspiring for me. It also insoired med to paint as good as he did. Knowing that he could paint so well made me become more comfortable in my own talent suddenly I understood why I wanted to become an artist. My grandfather was also very good with flowers. Every year he planted 800 bulbs in his big garden. Flowers appeal to the three generations of us. They are truly in my heart and that is why I feel so at home with painting flowers.

Your style's quite modern and defined. How did you find your style and what's really you?
 - I think my art is a mix of myself. My paintings are stylish and simple, as a part of my Scandinavian inheritage. But I also have a more colourful palette after living in the U.S. for so many years. The combination of modern, colour and details are definitely influences of my two cultural experiences and I think my style came with the years when I grew up to an adult woman.

Anything else you would like to say?
- Painting is my passion! I had a period when I did't paint that much and I felt pretty lost. It was the years after my dad passed away. But I didn'tput any pressure on it, the need to paint had to come back naturally. You can not rush art when it comes from within. I paint from my heart and enjoy putting happy energy in my paintings. I paint in a studio in my home, often together with my two cats, Lola and Rasmus. Lola use lie in my lap when I paint. Only yesterday she dipped half her tail in my colour palette! My husband helps me a lot and he's shooting the paintings, as there's  not always enough time for me. We participate in many art shows on the U.S. east coast, my paintings have been exhibited in Manhattan and som of them are hanging in a gallery in exclusive Fair Haven, New Jersey. It 's working good and it's just very nice. Obviously, one day I want to have an exhibition Sweden!

I think it's nice that florists appreciate my paintings and suggest them to their clients. When you work with flowers you know that they have an energy and it almost hurts when you see sad and dried flowers. This is a modern and fun way to preserve your bridal bouquet and getting a unique piece of art that can be handed on in generations.

Please visit Erica at studioeriksdotter.comFoto studio eriksdotter

3 kommentarer :

 1. Så fantastiskt. :)

  Mycket finare och trevligare än torka eller konservera sina brudbuketter. När jag gifte mig 1990 var det så man "skulle" göra. Jag torkade min hos någon proffs och sedan stod den där sorgligt och samlade damm på någon hylla för att sedan hamna i källaren och sedan kastas.

  Fin och konstnärlig intervjuv. Roligt och inspireande att läsa.

  Ha en fin dag./Sanna

  SvaraRadera
 2. Vad kul att du gillade intevjun, Sanna. Det gör mig så glad!

  Visst är Erikas tavlor SÅÅÅÅ mycket finare än torkat! Kommer ihåg att jag övertalade mamma att slänga sin gamla torkade och blekta bukett, för ett par år sedan. Då hade den börjat ramla isär ...

  SvaraRadera
 3. Tack Emelie for fin intervjuv! Det var roligt :)

  SvaraRadera

Tack för din hälsning!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
,
,
Blogging tips