0 Intervju med Paula Pryke-Interview with Paula Pryke

intervju paula pryke, interview paula pryke, paula pryke blog, paula pryke blogg, flowers everyday book, flowers everyday bok, flowers everyday paula pryke
Brittiska Paula Pryke är känd för sina färgglada blomster designs. Hennes fjortonde bok Flowers Everyday har precis publicerats och hon medverkar också på tv, skriver regelbundet tidningskolumner, håller workshops internationellt och driver sin egen florist skola. Här idag delar hon med sig av sina erfarenheter av en många gånger tuff bransch.
.
Vad har gjort dig så framgångsrik?
- Passion och driv. Jag tror på talesättet "Ju hårdare jag jobbar desto lyckligare kommer jag att bli!"
I grunden är det egentligen bara att försöka göra ditt bästa och älskar det du gör. Försök att ge kunden något extra och alltid göra det bästa du kan. Framgången ligger i detaljerna och det är mycket svårt att definiera.  Mina misslyckanden har gjort mig bättre, mer framgångsrika. Du måste ha några upp- och nedgångar för att förstå innebörden av en framgång. Jag har haft min beskärda del av beröm, men jag har också haft en del misslyckanden. Jag tycker att det är som natt och dag, solsken och regn, kan man inte ha blommor med en kombination av båda!
.
intervju paula pryke, interview paula pryke, paula pryke blog, paula pryke blogg, flowers everyday book, flowers everyday bok, flowers everyday paula prykeHur hittade du motivation i svåra tider?
- För mig har den sista lågkonjunkturen  varit mycket utmanade och jag tror att man då och då behöver tänka igenom och kanske helt göra om sin affärsmodell. För mig innebar det att dra ner min närvaro i detaljhandeln och krymper en stor personalstyrk på 45 personer till en mycket liten grupp.
Jag fastnade i hela processen att bygga ett varumärke och har nu återgått till det jag började med, att göra skräddarsydda blommor för en lojal kundkrets.
Jag har gått tillbaka till mina rötter. Jag fick göra beskärning inom de områden som inte var särskilt lönsamma och jag var tvungen att ser realistiskt på min affärsmodell. När det gäller affärer ställs du alltid inför nya utmaningar och det är en ständig förändring som sker. Det har varit inte mindre än tre lågkonjunkturer under mina tjugofyra år i blomsterbranschen och den nuvarande kräver en helt ny regelbok!
Världen förändras, nya länder växer fram som viktiga marknader och den nya tekniken håller på att förändra vårt sätt att kommunicera. Många tror att blomsterförsäljningen ligger på en ganska konstant nivå. Men när det gäller affärer, så precis när du tror att allt går bra, händer något och hela situationen förändras. Jag skuttar alltid ur sängen varje morgon! Jag älskar utmaningen och jag har bara haft väldigt korta perioder då jag har saknat motivation!
.
Visste du från början hur ditt företag skulle se ut eller har det växa fram?
- Nej, jag ville bara lite blomsteraffär. Många människor har den drömmen. Den skulle ligga i något vindistrikt i  Kalifornien, jag skulle ha härliga rika kunder, arbeta 10 - 5, har en timmes lunch mitt på dag för att gå ut med mina hundar etc. Det drömmer jag fortfarande om ... Verkligheten är att så snart du har kunder, är du en slav till deras krav. De betalar din lön och räkningarna och du dansar efter deras pipa. De vill alltid att du ska arbeta den dagen då du har planerat att ha en ledig dag. Det är din dotters födelsedag, din bröllopsdag eller kompisar begravning och du måste jobba! Man måste alltid balansera arbete / liv / vänner / kunder och jag tror att ett blomsterföretag/-butik är en av de mest utmanade.
.
Har du arbetar med dom fyra P (Produkt, pris, plats, promotion)?
- Naturligtvis vid olika tillfällen, och ibland koncentrerar man sig på något av dessa områden mer än på de andra. Läget är viktigt trots men inte lika viktigt som förut i och med Internet och att vi har en allt mer rörlig befolkning. Priset är en nyckeln, att veta din marknad och att gå in för att sälja den produkt du vill göra. Jag försöker alltid att förbättra produkten, köpa ännu fräschare blommor och vara innovativ. Promotion är nyckeln till att skapa ett framgångsrikt varumärke. Word of mouth är bra men världen kräver att du använder PR. Vissa människor kan promota bättre än vad de kan leverera. I slut ändan hur bra PR du än har - du måste kunna leverera och ger ett värde med det du levererar..
intervju paula pryke, interview paula pryke, paula pryke blog, paula pryke blogg, flowers everyday book, flowers everyday bok, flowers everyday paula prykeHar du något råd till den som precis har startat sitt företag?
- Sätt ditt hjärta och själ i ditt arbete. Kom ihåg att skillnaden mellan vanliga och extraordinära egentligen är väldigt liten. För att lyckas måste du överträffa dig själv (och dina konkurrenter) och ge kunden en extraordinär upplevelse. Det är utmanade tider, men jag tror att om du har en passion för något, erbjuder en god service och försöker se till att du ger alla möjligheter bästa insats, kommer du att lyckas. Naturligtvis är facit en underbar sak att ha till hands och det finns alltid flera sätt att uppnå saker! Men jag kan säga att jag har träffat några stora, härliga människor och haft nöjet att arbeta på många underbara platser. Detta har gett mig några stora möjligheter. Naturligtvis kunde jag ha gjort mer av några av dem - det är ju alltid lättare att vara efterklok - och jag har gjort misstag som jag inte kommer att upprepa. Under mina 24 år i branschen har jag öppnat och stängt 9 butiker (7 i London, 1 koncessionsavtal med Selfridges i Birmingham och även en med Samsung i Sydkorea. Jag har ärr av att ha mitt eget företag och beundran från andra.
.
Vad är ditt bästa råd?
- I affärer eller i livet?! Det är en stor fråga! Mitt bästa affärsråd är att det krävs verkligt engagemang och en stor vilja. Så stor att du är beredd att offra andra områden i ditt liv. Om du älskar ditt arbete blir du ganska målmedvetna och engagerade. Detta innebär att du ibland kan se balansen mellan livet och arbetet lite annorlunda i jämförelse till andra runt omkring dig. Erkänna dina svagheter och rekrytera personal som har styrkor i dessa områden. Det är lätt att säga men svårt att få råd till när du precis börjat på en ny dröm! Oavsett hur liten din verksamhet är måste du bygga ett bra team med personal som kompletterar ditt företag.
..
Vilken är din favorit blomma?
- Jag älskar ranunkler! De är som mest attraktiva precis innan dom blommar över, då deras kronblad blir nästan genomskinliga. Jag såg ranunkler första gången i fönstret på blomsteraffär i Schweiz och jag tyckte att de var de mest utsökta blommorna någonsin. Jag älskar de mångfärgade, som odlas i Cornwall, och som blommar lagom till min födelsedag i slutet av april. Jag älskar också de "Cappucino" rosa sorter som odlas runt den italienska Riverian. Det finns några blomsterfält i Carlsbad, Kalifornien där ranunkler, ursprungligen från England, växer till nästan storleken på pioner. Det är min vision av himlen.
intervju paula pryke, interview paula pryke, paula pryke blog, paula pryke blogg, flowers everyday book, flowers everyday bok, flowers everyday paula pryke
Paula Pryke is known for her colourful floral designs. Her fourteenth book  Flowers Everyday  has just been published and she also appears frequently on television, writes regular magazine columns, demonstrates her floral design nationally and internationally and runs her own flower school. Today she will share some of her business experiences.
.
What made you successful?
- Passion and being driven. I believe in the saying 'The hardier I have worked the luckier I have become!'
It's all down to trying to do your best and love what you do. Try to give the customer something extra and always do the very best you can. Success is in the details and it is very hard to define. Certainly, my failures have made me seem more successful. You have to have some ups and downs to understand the meaning of one's success. I have had my fair share of plaudits but I have also had some failures. I think it is like night and day, sunshine and rain, you can't have flowers with a combination of both! 
intervju paula pryke, interview paula pryke, paula pryke blog, paula pryke blogg, flowers everyday book, flowers everyday bok, flowers everyday paula pryke
.
How did you find motivation in hard times?
- I have found the last recession very challenging and I think from time to time you need to completely re-think your business model. For me, it was coming out of all retailing and shrinking from a staff of 45 to a very small team. I got caught up in building a brand and have now returned to making very bespoke flowers for a loyal following. Going back to the my roots and how I started out. Pruning all the areas that were not very profitable and looking very realistically at my business model.  In business you always have a new challenge to face and this is constantly changing. There have been no less than three recessions in my twenty four years and the current one is requiring a whole new rule book! The world is changing, new countries are emerging as important markets and the new technology is transforming the way we communicate. At a practical level you may think that selling flowers would be fairly consistent but in business, just when you think everything is going well, something conspires to change the situation. I always spring out of bed each morning! I love the challenge and I only have small periods when I lack motivation! 
.
Did you know from the beginning that this is how I want it, or did it grow slowly?
- No, I just wanted a little flower shop. Many people have that dream. I still do...
It would be in the wine country in California, I'd have lovely rich clients, work on 10 - 5, have an hour off a day to walk my dogs etc. The reality is as soon as you have customers, you are a slave to their demands. They pay your wages and then pay the bills and you dance to their tune. They always want you to work, when you planned to have a day off. It is your daughter's birthday, your wedding anniversary or a friends funeral and you need to work!  You always have to balance the work/life/friends/customers and I think the flower business can be one of the most challenging.
..
Did you work with the four p's? (product, price, place, promotion)
- Of course, at various times, one dwells on one of these areas more than the other. Location is important although that is changing slightly with a more transient population and also the power of the internet. Price is key, knowing your market and setting your stall out to sell the product you want to make. I am always trying to improve the product, buy fresher flowers and innovate.  Promotion is key to making a successful brand. Word of mouth is great but the world requires you to promote. Some people can promote better than they can deliver. In the end however good the promotion is - you have to be able to deliver the goods and give value.
.
intervju paula pryke, interview paula pryke, paula pryke blog, paula pryke blogg, flowers everyday book, flowers everyday bok, flowers everyday paula prykeDo you have any advice for someone who just started her business?
- Put your heart and soul into your work. Remember that the difference between ordinary and extra-ordinary is only small but to be successful you have to excel and give the customer and extraordinary experience. These are challenging times but I believe if you are passionate about something, offer a good service and try to make sure that you give every opportunity your best effort, you will succeed. Of course, hindsight is a wonderful thing and there are always several ways of achieving things! However I can say that I have met some great and lovely people, had the pleasure of working in some wonderful spots and have thoroughly enjoyed my career. It has given me some great opportunities. Of course, I could have made more of some of those - you can always beat yourself up - and I have made mistakes which I would not repeat. In 24 years I have opened and closed 9 shops (7 in London, 1 concession with Selfridges in Birmingham and also one with the Samsung company in South Korea.) I have the scars of having my own business as well as the admiration of others.
.
What's your best advice?
- For business or in life?! That is a BIG questions!  My best business advice is that it requires real dedication and a determination and that will mean having to sacrifice other areas of your life. If you love your work then you are quite single-minded and committed. This will mean that you may see the life/work balance differently to others around you. To acknowledge your weaknesses and to recruit staff that have strengths in those areas. Easy to say but hard to afford when you are starting out on a new dream! However small your business is you need to build a good team of dedicates staff that complement your business.
.
What's your favourite flower?
- I adore Ranunculus! They look their most attractive the day before they expire, when their petals take on a translucent quality. I first saw Ranunculus in a flower shop window in Switzerland and I just thought they were the most exquisite flowers, I love the multicoloured ones that are grown in Cornwall which flower for my birthday in late April. I also adore the 'Cappucino' pink varieties grown around the Italian Riveria. There are some flower fields in Carlsbad California where corns originally from England grow to almost the size of peonies and that is my vision of  heaven.


Foton paula-pryke-flowers.com, Rachel Whiting

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Tack för din hälsning!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
,
,
Blogging tips